منصور اسماعیلی
Contact me
My Profile
Blog Author(s) منصور اسماعیلی
Previous Months Home Archive بهمن ۸٩ دی ۸٩ آذر ۸٩ More ...
      انجمن معلمان انگلیسی (وبلاگ گروه آموزشی زبان انگلیسی شهرستان اسلام آباد غرب)
  by: منصور اسماعیلی

کلاس آموزش اینترنت و وبلاگ نویسی برای دبیران زبان انگلیسی دوره راهنمایی اسلام اباد در تاریخ ۱۱/۱۱/۸۹  دوشنبه راس ساعت ۱.۴۵ تا ساعت ۵.۳۰ بعد ازظهردر محل پژوهشسرای دانش آموزی بر گزار می گردد خواهشمند است همکاران عزیز شرکت نمایند

  Comments ()
تحلیلی بر روش enerative Grammar by: منصور اسماعیلی

 

 

 

 

 

A Paper on

Evolution of Generative Grammar

By:

Shokrollah BEHZADI

PESONNEL NO: 58545778

ISFAHAN, DISTRICT 2

Day, 1388

Jan, 2010

Abstract

A lot of researches have been conducted on different theories of grammar mentioning

their strong points and weak ones , and also many linguistics have taken an important

role in developing these theories. The purpose of this research is to study Evolution of

Generative Grammar. In this research the foundation and the reasons of evolution of

this kind of grammar have been mentioned and also a brief history of grammar and

the different theories of this territory have been put down. This research also mentions

the reasons why the theories on grammar have been modified through the time. At the

end of the research some future trends in this area have been suggested.

1-Introduction

The goal of this research is to study generative grammar, its foundation and its

evolution, but before dealing with this fundamental issue I am going to give a

definition of Grammar and a brief history of theories on this area Grammar refers to

logical and structural rules governing: the composition of sentences, phrases and

words in any language. (www.wikipedia.com)

Three main theories on grammar since nineteenth century have been traditional

grammar, structural grammar and transformational grammar. Such theories have been

given by many great grammarians such as Leonardo Bloomfield, Zellig Harris and

Noam Chomsky. A quick change in the theories of grammar has happened since the

19

 

th

century. So, this century was a very important era in the beginning of evolution of

grammar. Thus, to elucidate the main issue, let’s have a look at these three

fundamental theories.

1-2- Traditional Grammar

Traditional grammar is a kind of grammar consisting of prescription. This kind of

grammar prescribes rules about using words in a sentence. It also gives names to parts

of speech such as the noun, the verb, and the adverb and so on. Another important

feature in traditional grammar is the analyzing of sentences The analysis of sentence

is the separation of it into its parts (Reed and Kellog, 1909). This is the most

important characteristic of this grammar. The first systematic grammars originated by

Panini in Sanskrit language. Also, some of his commentators such as Pingala,

Katyoyona and Patanjali helped to this realm of grammar.

1-3- Structural Grammar

This new school of grammar started during the second quarter of the twentieth

century. Leonard Bloomfield is said to be originator of this school in 1933.

Bloomfield hoped to begin his field of study as scientific one. (Liles, 1972).

Liles also explains the reason for the evolution of structural grammar: There were a

number of reasons which caused the Structuralists to become disenchanted with

traditional grammar and to try to develops a more satisfactory approach one of the

greatest problems they found with the traditional approach was that it was inadequate

for describing many languages. It was impossible for example to analyze American

Indian languages according to the eight parts of speech. The structures of these

languages were incompatible with traditional classifications.

So, the new theory evolved. That is, structural grammar defined as a kind of grammar

for describing the structure of grammatical sentence. In this kind of grammar

substitution is important and also word class and structures are expanded into larger

structures. (Cattell , 1969)

Another linguist who has had a very important role in developing this theory is Zellig

Harris. His role is very important in “Methods in structural linguistics” He helped to

bring structural grammar to the forefront in the 1940’s (Nevin 2002)

The most important characteristic of this method is analyzing how words form and

how those words are used together to form larger structures. This theory distinguishes

form and meaning in language while traditional grammar mostly focuses on the

meaning of the words and considers sentences as a complete thought, Also the

emphasis of structural linguistics is on language used by members of the community,

so Bloomfield’s slogan was: “Accept everything a native speaker says in his language

and nothing he says about it”. Thus, We say that structural grammarians are famous

for their descriptive approach to grammar.

However, since the late 1950’s structural grammar was criticized by transformational

grammar. (Lilies 1972) and this happened, as Chomsky claims, to overcome the

inadequacies of certain theories of phrase structure rule on procedures of constituents

analysis in structural linguistics and also on the study of formal languages.

Transformational grammar was the early version of generative grammar originated by

Chomsky. Before treating with the development of different models of

transformational grammar, let’s raise some fundamental questions about this

important issue:

Research Questions

1-what is generative grammar?

2- why did it evolve into its present situation?

3- How did it evolve?

Research Hypothesis

Based on these questions a hypothesis is given: The human grammar will be open to

future investigation constantly creating new trends.

2- Generative Grammar

Generative grammar is a particular approach to study syntax. This word was

introduced into linguistic by Chomsky in 1950. Generative grammar is a set of rules

by which different kinds of language systems are defined. (Lyons, 1981)

A generative grammar of a language tries to give a set of rules that will correctly

predict which combinations of words will form grammatical sentence. Most versions

of generative grammar characterize sentences as either well - formed or not. In most

approaches to generative grammar, the rules will also predict the morphology of a

sentence. (Wikipedia)

Although numerous scholars disagree with Chomsky’s claims he gained many

supporters and the idea was both developed and challenged at the same time His

works have influenced psycholinguistics, cognitive linguistics and language

methodology .

A classical generative grammar consists of four elements: (Kamil Wisniewsk 2007)

1-A limited number of conterminal signs.

2- A beginning sign which is contained in the limited number of conterminal signs .

3- A limited number of terminal signs

4- A finite set of rules which enable rewriting conterminal signs as strings of terminal

signs.

The term generative grammar’ which was introduced into linguistics by Chomsky in

the mid-1950 is nowadays employed in two rather different senses. In its original,

narrower and more technical sense was the same mentioned before but in its second

sense, that is, generetivism it refers to a whole body of theoretical and method logical

assumptions about language Structure.

Taking these two sense in mind , it is time to get right into the foundation of

generative grammar and the reason why it evolved into its present situation and the

‘how’ of its evolution.

3- The foundation of generative grammar

Three theoretical pillars which support generative grammar are: mentalism,

combinatoriality; and acquisition:

Mentalism

Before Aspects of syntax mentioned by Chomsky the paramount view among

linguistics was that language exists in texts or in the community (the Latter was under

influence of Saussure’s view (1915) .But Chomsky urged that language is in the mind

of language speaker, According to this view a community has a common language

shared by the speakers of that community. This view considers language as an ability

and knowledge In this view language is a kind of brain property.

Combinatoriality

It means that a language contains an arbitrarily large number of sentences .

Therefore, in addition to the finite list of words, a language must contain a set of rules

describing or generate the sentences of the language.

Acquisition

Mentalism and combimatoriality together lead to an important question: How do

children get the rules into their heads? Noam Chomsky is perhaps the best known and

the most influential linguist of the second half of the twentieth century He has made a

number of strong claims about language . He suggests that language is an innate

faculty that is to say that we are born with a set of rules about language in our heads

referring to the ‘ Universal Grammar. The Universal is the basis upon which all

human languages are built.

Up to this point the foundations of Generative grammar was briefly discussed and the

evolution of Grammar was briefly discussed and the evolution of grammar from

beginning was mentioned in brief. Now it is time to treat with different versions of

generative grammar whose early versions are transformational grammar and later the

historical development of trans formational grammar will be discussed and the

reasons for this change will be mentioned.

4- Transformational grammar

“A transformational grammar is a kind of grammar setting two levels of structure and

relates these levels by means of operations known as transformations”. Atchison

(1992: 169) A transformational grammar (like most other types of grammar) has three

major components: syntax, phonology and semantics. It is also different from other

grammars in that the syntactic component is divided into two components: the base

and the transformational rules:

Syntactic component:

1) Base semantic component

2)T-Rules phonological rules

4-1- Historical development of transformational grammar models

4-1-2- Standard Theory (1957-1965)

In the Standard Theory, the base contained phrase structure (Ps) rules for the

formation of deep structure and also a lexicon from which words come to the output

of PS rules. The deep structure then passed to the transformational rules in order to be

changed into the surface structure. At this point. The surface structure of a sentence

was still abstract, it did not yet have a phonetic form. This was met by the

phonological component which converted each surface structure into a phonetic

components, which gave a semantic interpretation of each.

In 1960, it seemed that there was no problem and linguistics hoped to produce final

and definitive list of possible transformation, but some problems arose: “The most

obvious trouble with transformations in the Standard Theory (1956) was that they

appeared to be a kind of magic wand, something which could change a deep structure

into any kind of surface structure by any means whatsoever. But this would clearly be

absurd. We would not want a device which altered a deep structure something like:

Bill kept the dodo in the bath into, say,: My goldfish eats bumble- bees”. (Atchison

1999: 177)

But there must be some restrictions on transformations, and the most powerful of

these restrictions is that they should not be allowed to change meaning. But in some

cases we encountered sentences which the problem appeared and another theory

called Extended standard Theory was represented to solve the problem.

4.1.2. Extended standard Theory (1965-1973)

This theory is really a extension of standard Theory in which transformations also

could not change meaning and the deep structure was the only input to the meaning.

In this theory it is said that for limited types of sentences, semantic interpretation

depends on both deep structure and surface structure.

As mentioned this theory was developed because of the problem arisen as a result of

the changing of meaning using transformations, so this theory tries to consider the

meaning change by establishing semantic interpretation rules to apply both to deep

structure and to surface structure.

However, the problems arose again. The min problem was to specify the underlying

structures, which became more and more complex. Nobody could agree on what they

should be like. They seemed to be based on persons’ intuitions than to be something

which was to be objective. They also needed some complicated rules. At last most

supporters of this approach gave up the impossible task of specifying details. And in

the end most supporters of this theory accepted that some surface structures were

important for the interpretation of meaning and the following theory arose.

4-1-3- Revised Extended standard Theory: (1973-1976)

This theory says that all semantic interpretation occurs at the level of surface

structure. This analysis is possible only if we modify our conception of those

transformational rules that delete or move constituents in the process of generating

surface structures from deep structures. The modifications that is necessary requires

that such transformation leave a “trace” of the constituent in is original position. This

trace would then be available at surface structure and , therefore semantic

interpretation could occur. The details of this new proposal remain to be developed.

(Julia. S Falk 1978: 256)

However the assumption that surface structures alone are responsible for meaning

had several repercussions on the rest of the grammar. Above all, it became important

to know where items had been moved from in the deep structure This was necessary

in order for the grammar to be able to deal with the meaning of sentences in which an

NP had been shifted away from its original position when an NP was moved it was

assumed to leave behind a faint trace of its previous location, (Atchison, 1999: 182)

Although Standard has the advantage of simplifying the superficial contusion of

language, coping with different transformations led to its own problems and listing

transformations many of them were unnecessary and uneconomic. And also different

transformational rules sometimes had the same effect, yet this was at recognized in

the grammar. so, transformations. little by little disappear one after the after. And

these changes led to a new version of transformational grammar:

4-1-4- Government and binding theory (1981-1990)

In this theory two aspects of grammar ignored in the Standard Theory are attentioned.

One of them is government and the other one is binding. The source of the word

government can be found in terms of traditional grammar “Nouns are governed as it is

called by verbs and prepositions; that is to say, these latter sorts of words cause nouns

to be in such or such or such a case; and there must be a concord or agreement

between the nouns and the other words, which along with nouns, compose a sentence.

(Cobbett, 1819:67)

So, the notion of this theory has been in linguistics for a long time. That is , it has

been recognized that some words have influenced over other words: For example, in

Latin grammars it was recognized that prepositions govern nouns. But , in the recent

meaning the word government is used in connection with heads of phrases influencing

others. For example in English a verb such as 'eat' governs an NP like “a sandwich”

There is also an important relationship between words in the same sentence.

One specific thing about this theory is to specify which part exactly govern one

another and Chomsky and his followers tried to depict a wider notion of government

known as command, meaning which constituents have power over others in a tree

structure. And Binding is interlinked with the notion of command.

As mentioned above one of the topics in traditional grammar was the relationship

among the parts of a sentence and this was developed by Chomsky in GB.

Furthermore one of the important topics in traditional grammar was how pronouns

were related to their antecedents. As Cobbett mentions it."Never write a personal

pronoun without duly considering what noun it will, upon a reading of the sentence be

found to relate to (Cobbett, 1819:73). Binding Theory is basically concerned with the

same issue of how pronouns and other types of noun relate to each other.

In Government and Binding theory introduced the concepts of principles and

parameters by which language knowledge consists of two levels, that is, logic form

(L.F) and phonetic form. (P.F):

Of course these two levels themselves come from this process

Lexicon

Deep structure

Government

Surface Structure

Logic form (semantic component) Phonetic Form

However the necessity of these levels were questioned And this issue paved the way

for another important theory called Minimalism.

4-1-5- The Minimalist Programme

Theories about human language are becoming economic and simple and the

statements about language are going to be as simple as possible. From the beginning

of generative grammar in 1960 the goal was to abstract general principles from the

complex rule systems. (Chomsky, 1995: 388) The minimalist framework continues

this drive for simplification In particular it draws on concepts from Chomsky’s late

1980, papers such as full Interpretation and Economy of representation and derivation

and derivation (Cook & Newson, 1996: 312).

So, it is easy to see how the Principle of Economy leads to Minimalism, that is, to be

both economical and generative the smallest possible set of devices for language

should be used. In the minimalism framework only LF and PF are really necessary

and there is the possibility of doing away with D structure and Structure. Of course

there must still be a lexicon and a computational system which forms LF and PF

representations from lexical information.

“The I- language consists of a computational procedure and a lexicon (Chomsky

1995:15) So, the idea of minimalist design would be something like:

Lexicon

PF - [phonetic component )

LF

(semantic component)

Explanation about the Minimalist Program doesn’t end at this point. However,

because we want to have a brief review of each theory and to give a sketch of it we

have to explain the general points of each theory.

Now, it’s time to get right into one important subject, that is, what will happen next?

What is the future this path will it end; or the evolution will continue. Certainly the

latter question is correct because the is everything in the world changing and so is

language and its theories.

5- Future trends in the evolution of grammar theories

There are three things in life you must never run after a bus, a woman and a theory of

transformational grammar. There will be another one along a moment, commented

one well- known linguist (Aitcheson 1992: 189)

Grammars evolve through usage and also due to separations of the human population.

This evolution happens because the society changes and as a result people’s needs

change. As we saw the theories on grammar have become more economic and easier

to understand and this process is going to continue. Moreover, scientists from various

disciplines have begun to focus renewed attention on the psychology and biology of

human morality. One research program which has gained attraction and has been

profiled in science, Nature. the New York Times, and other publications is universal

moral grammar (UMG)UMG seeks to describe the nature and origin of moral

knowledge by using concepts and models similar to those used in Chomsky’s program

in linguistic . (Georgetown Public Law Research Paper No, 95439)

Thus, as we see the changes are being done to meat the human’s needs. And as our

society develops and makes progress the theories on different field of study are

becoming more real and tangible. So, the future perspective more real and tangible so,

the future Perspective of grammar would be one based on psychology, morality and

people’s understanding.

6-Conclusion

In this research a brief history of grammar wa*s put down and the reason of

appearance of each one was mentioned. Furthermore, the pitfalls of each theory was

given in brief . This research also aimed to say that the theories of grammar are

changing and being modified through the time and are becoming more economic,

through the time since the society changes and it develops. and also because science is

making progress. and people’s thoughts are also becoming more scientific. Thus, the

theories taken granted by scientist for years are questioned whether in the domain of

grammar or in any other linguistic fields, this is because more complete researches are

being done on different domains of language. So we must surely expect other future

trends in the territory of grammar and we bear in mind that as the world changes

language and its different parts change.

References

Aitcheson, Jean (1992). Teach yourself linguistics. British Library Cataloguing in

Publication Data

Chomsky, Noam (1995), The Minimalist Program. MIT Press

Cook, V.j & Newson, Mark (1996), Chomsky’s Universal Grammar: An Introduction,

second edition. Blank well Publishers Ltd.

Cattell, N.R. (1969), The New English Grammar: A Descriptive Introduction

Cambridge, Massachustts: The MLT Press

Falk , Julia S( 1978), English Transformational Grammar.Blasdell Publishing co.

Lyons, John (1981), Language and linguistics : An Introduction. Cambridge

University Press.

Jackendoff, Ray (2003) Programme in Linguistics .Cambridge University Press

Liles, Bruce (1972), Linguistic and the English Language: A Transformational

Approach. Publishing Company Inc.

  Comments ()
نقش انگیزش در فرآیند آموزش و یادگیری زبان انگلیسی by: منصور اسماعیلی

نقش انگیزش در فرآیند آموزش و یادگیری زبان انگلیسی
 
 


توجه به نقش انگیزش در فرآیند تدریس و تقویت آن می تواند در یادگیری زبان کمک موثری باشد. آگاهی معلم از انگیزش زبان آموز و رابطه آن با فرآیند تدریس، چارچوبی را فراهم می آورد که توسط آن معلم زبان می تواند روشهای تدریس موثری راه به نقش انگیزش در فرآیند تدریس و تقویت آن می تواند در یادگیری زبان کمک موثری باشد. آگاهی معلم از انگیزش زبان آموز و رابطه آن با فرآیند تدریس، چارچوبی را فراهم می آورد که توسط آن معلم زبان می تواند روشهای تدریس موثری را برگزیند. انگیزش به بیان ساده، یک نیاز جسمانی یا نیاز روانی و اجتماعی است که شخص را برای نیل به هدف به حرکت وا می دارد تا در پرتو آن نیاز خود را برآورده ساخته و در اثر دستیابی به هدف در خود احساس رضایت نماید.

میزان و نوع انگیزش در کیفیت و کمیت فرآیند یادگیری نقش تعیین کننده ای دارد و معلم زبان در دادن انگیزش زبان آموز دریادگیری زبان نقش عمده ای را ایفا میکند. بطور کلی دو نوع انگیزش در زبان آموزان مشاهده می شود. یکی انگیزش بالا که در یادگیری زبان اثر مثبت و دیگری انگیزش کم که باعث رکود و ضعف یادگیری زبان انگلیسی می شود. انواع انگیزش دیگر را تحت عناوین انگیزش درونی، برونی و کامیابی می توان مطرح کرد. انگیزش درونی به لذت روحی در کسب تحسین دیگران اطلاق می شود. انگیزش برونی حرکتی است که با عوامل خارجی فعال می گردد نظیر کسب نمره، دریافت جایزه . انگیزش کامیابی که عالیترین نوع انگیزش است به حداکثر تلاش فرد که برای دستیابی به هدف مشخصی بکار بسته است اشاره دارد.

بطور کلی آنچه اهمیت دارد این است که معلم بداند سه نوع انگیزش ( برونی، درونی و کامیابی) کاملا در رابطه با یکدیگر بوده و عوامل فردی، روانی و اجتماعی در کاهش یا افزایش هر کدام تاثیر دارد. برای معلم ضرورت داردکه بداند نوع انگیزش چیست و چگونه در زبان آموز شکل می گیرد؟ انگیزش های برونی و درونی هر کدام می توانند دو زیر گروه داشته باشند که زبان آموزان را به حرکت وا می دارد. انگیزش درونی در افراد برون گرا بصورتی است که زبان آموز از زبان انگلیسی برای برقراری ارتباط با دیگران سود می برد در حالیکه در افراد درون گرا زبان آموز برای تعمق و تفکر شخصی و کارهای فردی از زبان استفاده می کند. شکل گیری انگیزش بر اساس چهار تئوری روانشناسی صورت می گیرد. این تئوریها عبارتند از: تئوریهای نیاز، ابزاری، قضاوت و تقویت.

تئوریهای نیاز بر انگیزش برونی و دورنی تکیه دارند و معلم برای رشد این انگیزش باید محیط کلاس را آرام و دور از تشویش اداره کند. دادن امتیازات درسی، تشویق و طرح سئوالات ساده در ابتدای کلاس، انگیزش یادگیری را افزایش داده و نیاز به پیشرفت را در زبان آموز برآورده می سازد. در تئوری ابزاری زبان آموز از زبان انگلیسی بعنوان ابزاری استفاده می کند تا نیاز خویش را بر طرف سازد. معلم باید بداند که این ابزار از نظر دانش آموزان باید ارزش تلاش را داشته باشد. اهداف کلاسی باید به گونه ای باشند که زبان آموزان با انگیزش ابزار گرایانه را به حرکت وادارد تا به ارزش زبان آموزی که به عنوان وسیله ای برای رسیدن به هدف( مثل کسب نمره و یا گذراندن امتحان) واقف شود. تئوری قضاوت که ظاهرا در انگیزش درونی ریشه دارد زبان آموز را به فکر وا می دارد که آیا آنچه را که می آموزد ارزش تلاش را دارد یا نه؟ اگر زبان آموز در قضاوت خویش به این نتیجه برسد که زبان آموزی ارزش کاربردی ندارد، وی دچار یاس شده آن را رها می کند.

برای اینکه زبان آموز نظریه مثبتی از تلاش خویش داشته باشد باید به وی پاداشهایی نظیر نمره، کسب مدرک، درجه یا تشویقهای کلاسی داده شود. زبان آموز باید بداند که معلم تلاشهای او را ارج می نهد. بنابراین معلمان باید از کوچکترین فعالیت های زبان آموزان آگاه باشند و به موقع در قبال این تلاشها واکنش مثبت نشان دهند. تئوری تقویت به دادن پاداش مناسب به رفتارهای زبان آموزان می پردازد و اینکه معلم بخوبی رفتارهای مثبت زبان آموز را که ناشی از انگیزش درونی، برونی و کامیابی است زیر نظر گرفته و آنها را تقویت می کند. تقویت رفتارهای مورد انتظار در فرآیند تدریس بوسیله تشویق، برانگیختن حس کنجکاوی در فرهنگ دیگر مردم، نمایش فیلم و دادن فرصت به دانش آموز صورت می گیرد. مطالعات نشان می دهد که انگیزش مستقیما روی ترفند های یادگیری در زبان آموز اثر گذاشته و در چگونگی تماس فرد با افراد انگلیسی زبان، تعیین میزان یادگیری و افزایش سطح مطلوب در مهارتهای تدریس مانند خواندن و درک مطلب، گفت و شنود و نگارش موثر است.

از نظر معلمین زبان مقوله های گوناگونی در ایجاد انگیزش در دانش آموزان می تواند موثر باشد. زبان آموز نباید بخاطر انجام ندادن تکلیف، اشتباه در تلفظ ویا عدم سرعت در پاسخ به سئوالات ملامت شود. معلمان باید زمینه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و عاطفی زبان آموز ان را درک کنند تا بتوانند به آنها کمک کنند که از خود تصویری روشنی داشته باشند و به شخصیت خویش احترام بگذارند. معلمان باید به زبان آموزان خود محبت کنند. بخصوص در سطوح اولیه یادگیری که زبان آموزان حساس هستند نیاز به محبت از طرف معلم دارند.

زبان آموزان باید احساس کنندکه به کلاس تعلق دارن بعلاوه زبان آموزان باید در تمامی جنبه های تدریس و یادگیری شرکت فعال داشته باشند. با توجه به تفاوتهای فردی زبان آموزان باید به آنها اجازه داده شود تا در فعالیت های گروهی و انفرادی شرکت کرده و توانائیهای خود را در کلاس به ظهور برسانند. در فرآیند تدریس وظیفه اصلی معلم کشف انگیزش، شناخت و تقویت آن با استفاده از مطالعات روانشناسی و آموزشی است. عدم درک صحیح از مسئله انگیزش لطمات جبران ناپذیری به فرآیند آموزشی وارد م


  

 

  Comments ()
معرفی سایتهای مفید درباره زبان انگلیسی by: منصور اسماعیلی

 

سایتهای مفیدبرای ارتباط باآموزش زبان انگلیسی

www.wikispaces.com.۱.

2.To have a virtual classroom:

http://www.wiziq.com

3.To download a free software to create online quizzes for your students:

http://www.questionwriter.com/free-quiz-software.html

4.To upload your videos:

http://teachertube.com

5.To upload and share your powrpoints presentations:

  http://www.slideshare.net

  Comments ()
مدیریت کلاس درس زبان انگلیسیClassroom Management by: منصور اسماعیلی

Classroom Management

By Kenneth Beare,

 

Classroom management in the ESL / EFL classroom can be challenging at times because of a number of variables in English classroom management. However, one key element of classroom management remains the same: The desire to communicate in English. This article discusses the challenges of classroom management that occur in one form or another in most ESL / EFL settings. Also provided are a number of suggestions to deal with these issues. There is also an opportunity for teachers to learn from each other by contributing your own experiences in classroom management, as well as tips for effective classroom management.

Classroom Management Challenges Common to Most ESL / EFL Settings

 • Classroom Management Challenge: Students find it difficult to participate because they don't want to make a mistake.

Classroom Management Tips:

 •  
  • Give examples in (one of) the native languages of the students. You're sure to make some mistakes, and use this as an example of willingness to make mistakes. This classroom management technique should be used with care because some students might wonder at your own language learning capabilities.
  • Break students up into smaller groups rather than conducting discussions as a large group. This approach can lead to more classroom management issues if the classes are large - use with care!
 • Classroom Management Challenge: Students insist on translating every word.

Classroom Management Tips:

 •  
  • Take a text with some nonsense words. Use this text to illustrate how you can discern general meaning without having to exactly know each and every word.
  • Conduct some consciousness raising about the importance of context to language learning. You can also discuss how babies absorb language over time.
 • Classroom Management Challenge: Students insist on being corrected for each and every mistake.

Classroom Management Tips:

 •  
  • Establish a policy of correcting only those mistakes that are relevant to the current lesson. In other words, if you are studying the present perfect in that particular lesson, you will only correct mistakes made in present perfect usage.
  • Establish a policy of certain activities which are correction free. This needs to be a class rule so that students don't begin correcting each other. In this case, you'll have another classroom management issue on your hands.
 • Classroom Management Challenge: Students have varying levels of commitment.

Classroom Management Tips:

 •  
  • Discuss course objectives, expectations and homework policies at the beginning of each new class. Adult learners who feel this is too demanding can make their objections known during this discussion.
  • Do not go back and repeat information from previous lessons for individuals. If you need to do review, make sure that the review is done as a class activity with the objective of helping the entire class.

Adult English Classes - Learners Speaking the Same Language

 • Classroom Management Challenge: Students speak in their own language during class.

Classroom Management Tips:

 •  
  • Use a donation jar. Each time a student speaks a phrase in his / her own language, they contribute to the fund. Later, the class can go out together using the money.
  • Give students some of their own medicine and shortly instruct in another language. Make a point of the distraction this causes in class.
 • Classroom Management Challenge: Students insist on translating each phrase into their own tongue.

Classroom Management Tips:

 •  
  • Remind students that translating places a third 'person' in the way. Instead of communicating directly, each time you translate into your own language you need to go through a third party in your head. There is no way you can keep up a conversation for any length of time using this technique.
  • Take a text with some nonsense words. Use this text to illustrate how you can discern general meaning without having to exactly know each and every word.
  • Conduct some consciousness raising about the importance of context to language learning. You can also discuss how babies absorb language over time

 

  Comments ()
  by: منصور اسماعیلی

مراحل تدریس حروف الفبای انگلیسی:

  ( دراین مرحله معلم می تواند حروف را به ترتیبی که در کتاب آورده شده اند ویا به ترتیبی که این حروف در کلمات جدیدی که دانش آموزان فرا گرفته اند بکار رفته اند تدریس کند.)

1- ابتدا سه خط مانند خطوط دفتر دانش آموزان وخطوطی که در کتاب در صفحه 2 کشیده شده است روی تخته بکشید.

2- حرف مورد نظر (ابتدا حروف بزرگ) به آرامی روی تخته بنویسید بطوریکه دانش آموزان بتوانند حرکات دست شما را دنبال کنند.(درصورت نیاز نوشتن را تکرار کنید.)

3- حرکات دست را با استفاده از فِلش و شماره نشان دهید.

4- نام حرف را چند بار تکرار کنید.

5- تصویر کلمه ای که قبلاً دانش آموزان آموخته اند و با این حرف شروع می شود را نشان دهید و بگویید:

"B" for "BALL" or "BAG

  Comments ()
آیا آموزش زبان دوم باید از سن بسیار پایین آغاز شود؟ by: منصور اسماعیلی
آیا آموزش زبان دوم باید از سن بسیار پایین آغاز شود؟

 

آیا آموزش زبان دوم باید از سن بسیار پایین آغاز شود؟
آنچه می‌خوانیم بررسی عوامل تأثیرگذار بر فراگیری زبان دوم در گروه‌های سنی پیش دبستانی و دبستان، جوانان و نوجوانان است.
   

عده ای از پژوهشگران، شاخص <<سن>> را یکی از عوامل مهم در پذیرش و به خاطر سپردن آموخته‌ها می‌دانند و معتقدند هر چه سن کمتر باشد، فراگیری او نیز بیشتر است و این شاخص به ویژه در آموزش‌هایی چون فراگیری زبان دوم و فعالیت‌های هنری تأثیر بیشتری دارد.

اما گروهی نیز بر این باورند که علاوه بر شاخص سن، عوامل دیگری نیز در تسریع یا کند شدن روند آموزش- فراگیری مؤثر است و فراگیری زبان دوم و فعالیت‌هایی از این دست، تنها وابسته به سن نبوده و عوامل دیگری نیز در روند فراگیری دخیل هستند.

آنچه می‌خوانیم بررسی عوامل تأثیرگذار بر فراگیری زبان دوم در گروه‌های سنی پیش دبستانی و دبستان، جوانان و نوجوانان است.

نخستین گام در راه آموزش برای یافتن برنامه ای صحیح و آموزش بر مبنای آن لازم است تا پیش از هر اقدامی به سه پرسش مهم پاسخ داد

در حقیقت نخستین قدم، پاسخ به پرسش‌هایی است که می‌تواند خط مشی درست آموزش زبان دوم را مشخص کرده و فرآیند آموزش- فراگیری را در مسیری درست هدایت کند:

۱- آغاز آموزش زبان دوم چه سنی است؟

۲- چه روش تدریسی برای آموزش انتخاب شود؟

۳- استعداد و توانایی لازم برای فراگیری زبان دوم چقدر است؟ از منظری دیگر چه میزان استعداد توانایی برای فراگیری زبان دوم کافی و لازم است؟

آیا آموزش زبان دوم باید از سن بسیار پایین آغاز شود؟

این نظریه که کودکان به سرعت زبانی را که اطرافیان به آن زبان صحبت می‌کنند، فرا می‌گیرند به اثبات رسیده است و به همین ترتیب زبان دوم را نیز سریع تر از بزرگسالان می‌آموزند، اما آیا آموزش زبان دوم الزاماً باید از سن بسیار پایین آغاز شود؟

مقایسه کودکان و دانش آموزان نشان می‌دهد توانایی کودکان در صحبت کردن، بیش از توانایی آنها در تلفظ صحیح کلمات- توجه کنیم که گاه کودکان در تکلم به زبان مادری خویش نیز لغاتی را اشتباه تلفظ می‌کنند- استفاده درست از دستور زبان (گرامر) و به خاطر سپردن لغات است و این نشان می‌دهد که فرآیند فراگیری زبان دوم در کودکان به سرعت آغاز می‌شود؛ اما با این همه نمی توان به طور قطع درباره فواید و اثرات آغاز آموزش زودهنگام زبان دوم نظری قطعی صادر کرد.

بسیاری از پژوهشگران آغاز آموزش زبان دوم را پیش از شروع مدرسه و بسیاری از دوره ابتدایی می‌دانند، چرا که معتقدند جدا از سن، عوامل دیگری نیز در آموزش زبان دوم دخیل است. در حقیقت پاسخ قطعی به این پرسش که <<بهترین سن شروع آموزش زبان دوم چه زمانی است؟>> منوط به آن است که بدانیم هدف از آموزش زبان دوم چیست؟ به این معنی که اگر هدف تنها اثبات قدرت فراگیری بالای کودکان نسبت به رده‌های سنی دیگر باشد، می‌توان سرعت فراگیری در دوره کودکی را با این روش به اثبات رساند، اما اگر هدف، بررسی میزان فراگیری واقعی کودکان باشد، بی شک باید نکات دیگری را نیز در نحوه فراگیری و میزان فراگیری آنها مؤثر دانست.

نتایج حاصل از پژوهش‌ها نشان می‌دهد هر چند الزامی به آغاز آموزش زبان دوم پیش از سن ۶ سالگی (آغاز مدرسه) نیست، اما کودکان در این دوره بیش از هر زمان دیگری فراگیری داشته و دروس آموزش داده شده را به سرعت به ذهن می‌سپارند.

بنابراین اگر معتقد باشیم که آموزش زبان دوم از قانون <<شروع زود هنگام برابر با موفقیت حتمی>> پیروی می‌کند، باید به این نکات نیز توجه داشته باشیم:

- کودکان فراگیری زبان را با دریافت و به خاطر سپردن کلمات که عموماً نیز برایشان نامفهوم و دشوار است، آغاز می‌کنند، بنابراین برای تسریع روند فراگیری برنامه منظم آموزشی و روش تدریس مناسب الزامی است تا ابهامات آنها برطرف شود. تدریس آسان و صحیح زبان نه تنها روند فراگیری کودکان را تسریع می‌بخشد، بلکه می‌تواند اشتیاق آنها را نیز برای فراگیری افزایش دهد. این نکته برای آموزش زبان به جوانان و نوجوانان نیز باید مدنظر قرار بگیرد.

- تاثیر سن روی آموزش و در نهایت مهارت و تسلط فرد در فراگیری صددرصد نیست. از نگاهی دیگر آموزش زبان به بعضی از کودکان تنها در حد فراگیری تلفظ صحیح کلمات یا لهجه خوب و فراگیری دستور زبان خلاصه می‌شود، اما در عده ای دیگر از بزرگسالان آموزش زبان به حدی کامل است که آن را می‌توان در حد تسلط به زبان مادری دانست، بنابراین صرف نظر از سن، عوامل دیگری نیز در آموزش زبان دوم دخیل است.

- تفاوت فراگیری زبان دوم در کودکان و بزرگسالان به علایق این دو گروه بازمی گردد. در کودکان علاقه به فراگیری <<لهجه>> بیش از فراگیری لغات و دستور زبان (گرامر) است و به همین دلیل کودکان سریع تر از بزرگسالان از جهت <<لهجه>> پیشرفت کرده و می‌توانند مانند افراد بومی با لهجه زبان مورد نظر تکلم کنند، اما روند فراگیری لغات و دستور زبان در بزرگسالان سریع تر از کودکان است.

اگر <<مهارت>> در فراگیری هدف باشد، آموزش زبان دوم به کودکان، آموزشی وابسته به <<سن>> است و لازم است تا با استفاده از مربیان مجرب، آموزش زبان دوم انجام شود.
 
از این رو برنامه‌های آموزشی باید با پیروی از این الگوها اجرا شود:

- تکمیل آموزش زبان دوم با ادغام آموزش‌های پیشرفته و انتخاب بهترین شیوه آموزشی

- فرصت دادن به فراگیران برای درگیر شدن با مطالب آموزش داده شده از طریق مطالعه شخصی و تبادل نظر با همکلاسان و آموزگار

- ارتباط زبان آموزان با افرادی که زبان آموزش داده شده، زبان مادری آنهاست تا به این ترتیب آموزش زبان دوم تکمیل شود

- و تمرکز روی آموزش واقعی و آموزش دقیق مهارت‌ها و نیازهای آموزشی کودکان به دور از حذف آموزش‌های صحیح و دقیق به بهانه آسان کردن آموزش و فراگیری زبان دوم.

یکی از نکات مورد بحث و اختلاف، نگرانی والدین و آموزگاران از آموزش زبان دوم است؛ به این معنی که معتقدند توجه بیش از حد به فراگیری زبان دوم، عاملی جهت به تعویق افتادن آموزش‌های دیگر، حتی زبان مادری است.

اما مطالعات نشان می‌دهد آموزش زبان دوم نه تنها باعث به تعویق افتادن فراگیری سایر درس‌ها نمی شود، بلکه دانش آموزانی که زبان دوم را فرا می‌گیرند در درس ریاضی و درس‌های شفاهی نسبت به همسالان خود سرآمد هستند و مهارت آنها در حل مسائل ریاضی و به خاطر سپردن درس‌های حفظی بیش از کودکانی است که به اصطلاح <<یک زبانه>> بوده و غیر از زبان مادری، زبان دیگری را فرانگرفته اند. از سوی دیگر قدرت تجزیه و تحلیل و توان شناخت و تشخیص کودکان دوزبانه، بالاتر از کودکان یک زبانه گزارش شده است.

با این همه نباید چشم بر نواقص برنامه‌های مختلف و شیوه‌های مختلف آموزشی زبان دوم به ویژه برنامه‌هایی که از آنها به عنوان <<روش‌های برتر آموزش>> یاد می‌شود، بست، چرا که مطالعات نشان می‌دهد تعدادی از برنامه‌های اجرا شده در <<کانادا>> برای آموزش زبان فرانسه به عنوان زبان دوم به کودکان انگلیسی زبان و یا آموزش زبان انگلیسی به کودکانی که زبان مادری آنها غیر از زبان انگلیسی است، با شکست مواجه شده است.

بنابراین دقت در انتخاب برنامه و شیوه آموزشی یکی از نکات بسیار مهم، جدا از در نظر گرفتن سن زبان آموز است.

آموزش زبان دوم به پایه پیش دبستانی و دبستانی

<<جذابیت>> و ایجاد <<اشتیاق>> در دانش آموز و به طور کلی <<فراگیران>> اگر تنها راه مطمئن برای آموزش نباشد، اما بی تردید یکی از موثرترین شیوه‌های آموزشی است.

برای دانش آموزان بالاتر از پایه پیش دبستانی و دبستانی یا به عبارتی نوجوانان و جوانان، آموزش مؤثر عبارت است از:

- آموزش مستقیم زبان موردنظر

- آموزش منظم و برنامه ریزی شده قوانین و دستور زبان (گرامر)

- آموزش مکالمه زبان با صحبت کردن به زبان آموزشی در تمام طول مدت کلاس درس.
 

در واقع هدف از آموزش باید بر پایه فهماندن و فهمیدن دقیق مفاهیم درسی، به جای بیان کلیشه ای ساختارهای دستوری یا مکالمه ای زبان موردنظر استوار باشد.

تعادل در آموزش یکی از مهمترین نکات آموزشی است، چرا که تمرکز و تاکید بیش از حد روی مفاهیم درسی باعث از بین رفتن قدرت خلاقیت و نامتعادل شدن آموزش مفاهیم ساختاری می‌شود. از طرفی تمرکز بیش از حد روی مورد ذکر شده باعث افت مهارت مکالمه شده و تمرکز بیش از حد روی موارد ذکر شده، آموزش لغت را ناکام می‌کند.

از این رو لازم است آموزش به صورت هماهنگ و متعادل انجام شود، چرا که تمرکز روی هر بخش - مکالمه، دستور زبان یا آموزش لغت- باعث بی حوصلگی دانش آموز و افت شدید او می‌شود.

در یک برنامه آموزشی صحیح، اندکی تمرکز روی اصول دستور زبان ساختارهای دستوری- مکالمه ای زبان موردنظر می‌تواند استعدادهای دانش آموز را شکوفا کرده و روند فراگیری او را تسریع بخشد؛ توجه کنیم تنها اندکی تمرکز به دور از مکث و تمرکز بیش از حد توصیه می‌شود.

پژوهشگران معتقدند برای آموزش بهتر زبان مورد نظر می‌توان از بازی با کلمات، جمله سازی، توجه به آوا و آهنگ کلمات و هر شیوه مناسبی که می‌تواند اشتیاق زبان آموز را به فراگیری زبان بیشتر کند، استفاده کرد.

پژوهش‌های تکمیلی نشان می‌دهد برقراری تعادل بین ساختارهای پایه ای زبان مورد نظر و مفاهیم کلیدی می‌تواند بهترین شیوه جهت آموزش بهتر زبان دوم باشد و این نکته را نیز به خاطر بسپاریم که تمرکز بیش از حد روی هر یک از بخش‌های مکالمه، لغت و دستور زبان، افت شدید دانش آموزان را به دنبال دارد.

همه افراد می‌توانند زبان دوم را به خوبی فرابگیرند

نخستین شاخص جهت شناسایی توان فراگیری زبان دوم در افراد مختلف، استعداد هر فرد در فراگیری زبان دوم است. در میان جوانان و نوجوانان، <<استعداد>> همراه با <<اشتیاق و انگیزه>> دو شاخص مهم جهت فراگیری زبان دوم است.

<<استعداد>> دانش آموز برای فراگیری زبان دوم به راحتی و با استفاده از آزمون‌های ویژه قابل تشخیص است و نکته جالب این که براساس پژوهش‌های انجام شده، پس از شاخص <<سن>> ، <<استعداد فرد>> دومین عامل مهم جهت فراگیری زبان دوم است.

به عقیده پژوهشگران مفهوم <<استعداد>> در فراگیری زبان دوم، ترکیبی از چند شاخص شامل، حساسیت در تشخیص اصوات که عامل مهمی جهت تلفظ صحیح کلمات است، حساسیت به شناخت و فراگیری ساختارهای زبان که عاملی جهت فراگیری دستور زبان است و حافظه قوی برای فراگیری سریع آموزه‌ها به ویژه لغات جدید و کاربرد به جا و مجدد آن است که مجموع این شاخص‌ها <<استعداد>> فرد برای فراگیری زبان دوم را نشان می‌دهد.

علاوه بر شاخص‌های ذکر شده - استعداد و اشتیاق- سه شاخص سن، قرار گرفتن در محیطی که به زبان موردنظر صحبت می‌کنند و شناخت و شناسایی تفاوت‌های زبانی - لهجه متفاوت افراد با یکدیگر و تشخیص لهجه صحیح- عوامل مهم جهت فراگیری زبان دوم است.

در نهایت، استعداد - که تعاریف متعددی برای آن ارائه می‌شود- مهمترین شاخص جهت فراگیری زبان دوم به ویژه در میان جوانان و نوجوانان است ، چرا که کودکان اغلب به دلیل کنجکاوی، بکر بودن و محدود بودن آموخته‌هایشان - در صورتی که تحت تعلیم صحیح قرار بگیرند- سریع تر از جوانان و نوجوانان زبان دوم را می‌آموزند و به همین دلیل بسیاری از پژوهشگران معتقدند سن کم کودکان خود عاملی تأثیرگذار برای آموزش بوده و نوعی استعداد موسوم به <<استعداد ناشی از پایین بودن سن>> را در آنها ایجاد می‌کند که این استعداد متفاوت از استعداد جوانان و نوجوانان در فراگیری زبان دوم است.

سفر به کشورهای دیگر، قرار گرفتن در شرایط خاص مانند فراگیری زبان، دستیابی به هدفی خاص چون مطالعه کتاب، استفاده از اینترنت، تماشای فیلم یا کارتون مورد علاقه و... برقراری ارتباط با ملت‌های دیگر و... از مهمترین علل ایجاد علاقه و اشتیاق در جوانان و نوجوانان برای فراگیری زبان دوم است.

جمع بندی

انتخاب زبان دوم و تصمیم برای فراگیری زبان دوم به عوامل متعددی به این شرح بستگی دارد:

- سن شخص

- استعداد، انگیزه و اشتیاق او برای فراگیری

- زمان مناسب برای آموزش

- تفاوت بین توان فراگیری افراد- به ویژه تفاوت در فراگیری یک فرد بومی و غیربومی

- شیوه و برنامه آموزشی

در کودکان، شروع آموزش از سن کم می‌تواند باعث افزایش تسلط به زبان دوم- بدون تمرکز بیش از حد برای درک و آموزش مفاهیم دشوار- شود که البته ایجاد جذابیت برای آموزش یکی از نیازهای اصلی آموزش در این رده سنی است. انتخاب برنامه‌های آموزشی منظم، اما با ساعت‌های کم و محدود در طول هفته و تکمیل آموزش‌ها با استفاده از کتاب، فیلم، مجله، مسابقه‌ها و... بهترین شیوه آموزشی به کودکان است.

در جوانان و نوجوانان، علاوه بر توجه به نکات ذکر شده لازم است تا آموزش‌ها طبق برنامه ای منظم و ترکیبی از تکرار و تمرین و برقراری ارتباط کلامی یا نوشتاری با افرادی که زبان آموزش داده شده زبان مادری آنهاست، انجام شود.

فراموش نکنیم، آموزش مستقیم شامل پایه ای دستور زبان، فراگیری و به خاطر سپردن لغات جدید و آواشناسی زبان و حفظ تعادل در آموزش همه این نکات است و آموزش باید بر پایه آموزش متعادل مفاهیم و تکمیل آموزش‌ها با استفاده از تجهیزات کمک آموزشی چون فیلم، کتاب و... استوار باشد.  
گردآوری:گروه سبک زندگی سیمرغ
 
  Comments ()
Functional load, frequency and meaning by: منصور اسماعیلی

Functional load, frequency and meaning

Confusing / θ / and / ð / will rarely lead to misunderstanding, but confusing /s/ and / θ / , / ð / or /z/ can. This is likely to affect learners of English from French, German, Italian, Chinese, Japanese or Russian language backgrounds. Speakers of these languages do not have separate phonemes for these English consonant sound contrasts.

The consonant contrasts affect many common English words, so poor production of these sounds will be noticeable. Teaching should focus on both recognition and production. Difficulty of production should not be too great, because the above consonant sounds are produced at the front of the mouth i.e. this motor skill is not too difficult to learn.

How much phonetics and phonology do teachers and learners of English language need to know and use?

Language is a means of communication. Differences in sound systems have a phonological basis: they depend on variation in speech organ positions or breath control. Teachers must understand the physical aspects of sound production.

Teachers will not necessarily teach these to students, but this knowledge will provide a basis for teachers to identify the physical reasons for inaccurate approximations of foreign language sounds, enabling them to give precise instructions which will help students correct faulty pronunciation. Unless teachers understand how students are using their speech organs in producing a native language sound and what they should be doing to reproduce the foreign language sound acceptably, teachers will not be able to help students beyond a certain stage of earnest but inaccurate imitation. Incorrectly articulated consonants will affect the production of vowels, as vowels will affect consonants. Students therefore require steady practice and muscle training. Pronunciation is a motor skill that needs practice.

Phonology lessons will centre on:

 1. Hearing: physical demonstration. Discrimination exercises e.g. ship or sheep? / ɪ / or / i: / ?
  Which vowel sounds occur in: "it", "bit", "eat", "fit", "feet", "seat", "sit" ?
 2. Production. Physically making sounds.
 3. Expanded contexts. Phrases and sentences as well as phonemes between closed consonants.
  Comments ()
← OLDER ENTRIES
Recent Posts ۱۳۸٩/۱۱/۱٠ تحلیلی بر روش enerative Grammar نقش انگیزش در فرآیند آموزش و یادگیری زبان انگلیسی معرفی سایتهای مفید درباره زبان انگلیسی مدیریت کلاس درس زبان انگلیسیClassroom Management ۱۳۸٩/۱٠/٤ آیا آموزش زبان دوم باید از سن بسیار پایین آغاز شود؟ Functional load, frequency and meaning به پرشین بلاگ خوش آمدید
My Tags انگلیسی (۱) انحمن معلمان انگلیسی (۱)
My Friends   باشگاه مدیران و متخصصان My Pardis