منصور اسماعیلی
Contact me
My Profile
Blog Author(s) منصور اسماعیلی
Previous Months Home Archive بهمن ۸٩ دی ۸٩ آذر ۸٩ More ...
      انجمن معلمان انگلیسی (وبلاگ گروه آموزشی زبان انگلیسی شهرستان اسلام آباد غرب)
  by: منصور اسماعیلی

مراحل تدریس حروف الفبای انگلیسی:

  ( دراین مرحله معلم می تواند حروف را به ترتیبی که در کتاب آورده شده اند ویا به ترتیبی که این حروف در کلمات جدیدی که دانش آموزان فرا گرفته اند بکار رفته اند تدریس کند.)

1- ابتدا سه خط مانند خطوط دفتر دانش آموزان وخطوطی که در کتاب در صفحه 2 کشیده شده است روی تخته بکشید.

2- حرف مورد نظر (ابتدا حروف بزرگ) به آرامی روی تخته بنویسید بطوریکه دانش آموزان بتوانند حرکات دست شما را دنبال کنند.(درصورت نیاز نوشتن را تکرار کنید.)

3- حرکات دست را با استفاده از فِلش و شماره نشان دهید.

4- نام حرف را چند بار تکرار کنید.

5- تصویر کلمه ای که قبلاً دانش آموزان آموخته اند و با این حرف شروع می شود را نشان دهید و بگویید:

"B" for "BALL" or "BAG

  Comments ()
Recent Posts ۱۳۸٩/۱۱/۱٠ تحلیلی بر روش enerative Grammar نقش انگیزش در فرآیند آموزش و یادگیری زبان انگلیسی معرفی سایتهای مفید درباره زبان انگلیسی مدیریت کلاس درس زبان انگلیسیClassroom Management ۱۳۸٩/۱٠/٤ آیا آموزش زبان دوم باید از سن بسیار پایین آغاز شود؟ Functional load, frequency and meaning به پرشین بلاگ خوش آمدید
My Tags انگلیسی (۱) انحمن معلمان انگلیسی (۱)
My Friends   باشگاه مدیران و متخصصان My Pardis